• Mala aleja 15, 71210 Ilidža

EKSTERNA MATURA U ŠKOLSKOJ 2021/22. GODINI

  • Home
  • EKSTERNA MATURA U ŠKOLSKOJ 2021/22. GODINI
Shape1 Shape2 Shape3 Shape4 Shape5 Shape6 Shape7 Shape8 Shape9 Shape10
EKSTERNA MATURA U ŠKOLSKOJ 2021/22. GODINI

Na osnovu dopisa broj: 11-04-34-3033-6/22 Ministarstva za odgoj i obrzovanje polaganje eksterne mature odvijat će se prema sljedećem rasporedu:

16.06.2022. godine od 9:00 do 10:00 – Bosanski jezik i književnost, Hrvatski jezik i književnost, Srpski jezik i književnost
16.06.2022. godine od 11:00 do 12:00 – Engleski jezik
17.06.2022. godine od 9:00 do 10:00 – Matematika

OSNOVNE INFORMACIJE I KATALOZI

Informaciju vezanu za provođenje eksterne mature za učenike 9. razreda prenosimo u potpunosti sa web stranice Ministarstva za odgoj i obrazovanje KS objavljenu 15.12.2021. godine:

Dragi nastavnici, učenici i roditelji,

u skladu sa Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 23/17, 33/17, 34/20 i 33/21) i Pravilnikom o polaganju eksterne mature („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 25/18, 17/19 i 24/19), Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo će, u školskoj 2021/2022. godini, provesti polaganje eksterne mature za učenike devetih razreda svih osnovnih škola na području Kantona Sarajevo.

Cilj eksterne mature je provjera znanja, sposobnosti i vještina stečenih tokom devetogodišnjeg osnovnog odgoja i obrazovanja. S tim u vezi, pripremljeni su Katalozi zadataka za polaganje ispita Eksterne mature iz sljedećih predmeta:

Bosanski jezik i književnost, Hrvatski jezik i književnost, Srpski jezik i književnost PDF / Interaktivni katalog;
Matematika PDF / Interaktivni katalog;
Engleski jezik PDF / Interaktivni katalog;

Katalozi obuhvataju najvažnije programske sadržaje iz predmeta, a poslužiti će učenicima kao kvalitetna osnova za nastavak školovanja. Katalog zadataka za polaganje Eksterne mature temeljni je dokument ispita u kojem su navedeni opći ciljevi ispita, struktura testa zasnovana na kompetencijama definisanim Nastavnim planom i programom devetogodišnje osnovne škole, pravila izrade testa, literatura i zadaci, označeni brojevima od 1 do 200, kao i rješenja zadataka i bodovi za svaki pojedini zadatak.

Napominjemo, da Ministarstvo za odgoj i obrazovanje ima u vidu specifičnosti odgojno-obrazovnog procesa u periodu pandemije.

Sve dodatne informacije o polaganju eksterne mature na području Kantona Sarajevo bit će objavljene blagovremeno na web stranici Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo, u sekciji EKSTERNA MATURA – https://mo.ks.gov.ba/eksternamatura

Uvjerena sam u sposobnosti naših nastavnika i učenika, i sigurna sam da ćemo kvalitetnim i predanim radom doći do dobrih rezultata prilikom polaganja eksterne mature.

Naida Hota-Muminović
Ministrica za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo