• Mala aleja 15, 71210 Ilidža

Klokan Matematičar bez Granica 2022

 • Home
 • Klokan Matematičar bez Granica 2022
Shape1 Shape2 Shape3 Shape4 Shape5 Shape6 Shape7 Shape8 Shape9 Shape10
Klokan Matematičar bez Granica 2022

Izvod iz pravila i organizacija

Klokan Matematičar izazov, 17. mart/ožujak 2022 godine

Izazov Klokan Matematičar 2022 u Bosni i Hercegovini će se održati 17. marta/ožujka 2022 godine, upravo kao i u cijelom svijetu uz učešće miliona učenika, kao i do sada u školskim kabinetima pod nadzorom nastavnika i profesora Matematike. I ove godine osnovni cilj izazova je promocija nauke, a naročito Matematike među učenicima osnovnih i srednjih škola.

 1. Klokan Matematičar bez granica ( Kangourou sans Frontieres) je međunarodna nezavisna inicijativa čiji zadatak je da organizuje jednom godišnje Kangourou izazov sa osnovnim ciljem da promoviše Matematiku među mladim ljudima u cijelom svijetu ali isto tako i među roditeljima, nastavnicima i prijateljima učenika.
 2. Svi učenici, počevši od onih u drugom razredu osnovne škole pa onda i svih ostalih uključujući i maturante srednjih škola, podijeljeni u 7 različitih starosnih kategorija, mogu uzeti učešće na Klokan Matematičaru 2022 dana:

četvrtak, 17. 03. 2022 godine u 12:30 sati (ili u narednih 7 dana samo ako škola radi po kombinovanom sistemu)

radeći u isto vrijeme sa svim ostalim učenicima u svijetu posebno odabrane zadatke pod nadzorom svojih nastavnika i profesora u prostorijama škole na zvaničnim obrascima za izazov i sa zadacima koji su odštampani na papiru.

2019 godine, na trećem Klokan matematičar izazovu u BiH učestvovalo je više od 7500 učenika iz više od 120 škola. 2020 uz poteškoće izazvane pandemijom oko 4000 učenika je učestvovala na Klokan izazovu.

 1. Kao što to i sama medjunarodna pravila izazova predviđaju učenici sami participiraju u finansiranju učešća u zvaničnoj Visina participacije po jednom učeniku/ci u Bosni i Hercegovini je 4 KM. Od ovih sredstava jedna polovina, ili 50 %, će biti utrošena za poklone i nagrade učenicima (svaki učenik prilikom dolaska na takmičenje dobiva mali poklon a 10% najbolje plasiranih učenika knjigu ili neku drugu skromnu nagradu kao i diplomu). Druga polovina, ili 50% od ukupnih sredstava, će biti utrošena na pokrivanje materijalnih troškova (članarina u međunarodnoj organizaciji, prijevod i pripremu zadataka, štamparske i poštanske troškove, ispravak zadataka kao i za samu organizaciju izazova u svakoj školi posebno).

Za pokrivanje troškova organizacije izazova svaka škola ostavlja od prikupljene 4 KM

po učeniku određeni iznos prema datoj shemi:

 • za prijavljenih do 99 učenika u školi, škola raspolaže sa 40 KM po učeniku
 • za prijavljenih od 100 do 299 učenika u školi, škola raspolaže sa 50 KM po učeniku
 • za prijavljenih više od 300 učenika u školi (ili za više od polovine ukupnog brroja učenika škole), škola raspolaže sa 60 KM po učeniku
 • za prijavljenih više od 500 učenika u školi (ili za više od dvije trećine ukupnog broja učenika škole), škola raspolaže sa 80 KM po učeniku

 

Broj prijavljenih učenika u jednoj školi ne može biti mainji od 30.

 

 • Svaki učenik može, samo ako to želi, naručiti poseban personaliziran certifikat za učešće koji će biti dostavljeni školama zajedno sa ostalim materijalima prije samog izazova. Cijena jednog certifikata za svakog učenika je 1 KM od čega škola raspolaže sa 20 KM.

 

 1. Prema međunarodnim dogovorima svaki učenik ima pravo uzeti učešće na izazovu bez obzira na dosadašnji uspjeh u redovnoj
 2. Klokan Matematičar izazov se organizuje u 7 kategorija kako slijedi:
 • Školarac –      2 razred osnovnih škola
 • PreEcolier – 3 razred osnovnih škola
 • Ecolier –      4 i 5 razred osnovnih škola
 • Benjamin – 6 i 7 razred osnovnih škola
 • Cadet –     8 i 9 razred osnovnih škola
 • Junior –      1 i 2 razred srednjih škola
 • Student –      3 i 4 razred srednjih škola

 

 1. Klokan matematičar izazov se radi isključivo na papiru u zvaničnoj konkurenciji. Učenik bira da na kojem jeziku će raditi test kao i pismo (bosanski, hrvatski ili srpski; latinica ili ćirilica. Organizator će se truditi imati istu ili sličnu formulaciju i prevod zadataka kada je to moguće i nije na štetu učenika.).

 

II Organizacija izazova

 

 1. Aktiv matematičara škole treba da odredi jednog koordinatora u svojoj školi koji vodi brigu i rukovodi organizacijom izazova za cijelu školu uz pomoć kolega a naročito profesora i nastavnika

 

 1. Koordinator će takođe u što kraćem roku prijaviti svoju školu na web stranici izazova klokan-matematicar.ba i dobiti pripadajući registracijski broj. Koordinator komunicira sa organizatorom putem email-a matematicar.ba@gmail.com. Koordinatori i škole koje su učestvovale prothodnih godina trebaju ponovo prijaviti školu s tim da će zadržati svoj Klokan kod.

 

 1. Koordinator pravi spisak učenika-učesnika iz svoje škole koristeći Excel dokument koji je poslat sa ovim uputstvom ili ga može preuzeti na klokan-matematicar.ba, ili zatražiti na email klokan.matematicar.ba@gmail.com.

Koordinator u saradnji sa predmetnim nastavnicima i profesorima prikuplja kotizaciju od svih učenika koji pristupaju izazovu u zvaničnoj konkurenciji.

 

Rok za prijavu učenika je 26. februar/veljača 2022 godine.

Visina kotizacije za regularne prijave do ovog datuma su 4 KM po učeniku.

Zakašnjele prijave škole će moći predati do 4. marta/ožujka 2022 godine ali će participacija u tom slučaju biti 6 KM po učeniku.

 

Uplata učeničkih participacija se može izvršiti na račun u Intesa San Paolo banci broj 154 180 200 9885034 sa naznakom “participacija za Klokan Matematicar, kod škole ###” u korist Fondacije Talentium ili dostavljaču po preuzimanju materijala.

 

 1. Sve škole će materijale za izazov dobiti blogovremeno a najkasnije dva dana prije prije samog izazova kako bi imali dovoljno vremena da provjere da li su sve primili u redu i da prema uputama mogu pripremiti sam izazov.

 

 1. Izazov Klokan Matematičar 2022 u BiH će se održati u četvrtak marta/ožujka 2027. godine u 12 sati i 30 minuta u svim školama.

 

Izazov u kategorijama Školarac i PreEcolier učenici rade 60 minuta. Izazov u svim ostalim kategorijama učenici rade 75 minuta.

 1. Izazov se odvija u školi koju učenici pohađaju. Tijekom izazova mogu dežurati nastavnici bilo kojeg usmjerenja jer su sve informacije o zadacima date na Prije samog početka izazova dežurni nastavnici trebaju učenicima pročitati pravila vezana za dozvoljeno vrijeme rješavanja zadataka.

 

 1. Učenici izazov rade samostalno bez pomoći drugih učenika, nastavnika ili bilo koje druge Tokom rada na izazovu nije dozvoljena upotreba bilo kakvih elektronskih uredjaja, knjiga, podsjetnika ili drugih vrsta zabilješki. Nastavnici su odgovorni za pošteno i regularno odvijanje izazova u svojim školama.

 

 1. Koordinator vraća listiće s odgovorima učenika u roku od 7 dana nakon izazova poštom. Koordinator može napraviti scan odgovora učenika radi svoje arhive ili osiguranja u slučaju gubitka listića tokom slanja. Listići sa odgovorima moraju biti složene po rednim brojevima koji se nalaze na

 

 1. Rješenja zadataka će biti dostupna od aprila/travnja 2022. godine na http://www.klokan-matematičar.ba.

 

 1. Evaluaciju odgovora će uraditi organizator. Učenici će moći konsultovati svoje rezultate i vidjeti svoje radove koristeći online sistem dostupan na web stranici izazova, klokan-matematicar.ba počevši od 29. aprila/travnja 2022. Reklamacije i žalbe na evaluaciju rezultata učenici i nastavnici mogu uložiti putem e-maila ili kroz online sistem do 13. maja/svibnja 2022.

 

 1. Rezultati izazova najbolje plasiranih učenika bit će objavljeni 18. maja/svibnja godine na www.klokan-matematicar.ba, a ostali učenici mogu svoj plasman saznati kod koordinatora škole nakon preuzimanja nagrada. U isto vrijeme koordinatori škola će moći preuzeti digitalne diplome za sve učesnike izazova.

 

 1. Počev od 20. maja/svibnja škole će poštom primati nagrade i diplome koje se učenicima mogu uručiti na priredbama povodom Dana škole i

 

Poseban član: Izazov se radi na papiru, u školi zajedno sa ostalim učenicima i pod nadzorom nastavnika i profesora. Samo u slučaju prelaska na online nastavu izazov se može raditi i online od kuće.

Prijavljeni učenici i škole ne mogu odustati od izazova. Ukoliko učenici budu prinuđeni da izazov rade online organizator će vratiti 50% uplaćenih sredstava školama za takve učenike.